พระศรีกฤษณะ เป็นพระเป็นเจ้าผู้สูงสุดแห่งสัจธรรม ทรงปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่ง และอำนาจของพระองค์ (การทำให้ทุก ๆ คนสบายใจ) นั้น คือพระนางราธา แม้ทั้งสองพระองค์ มองดูเป็นเหมือนต่าง ๆ กัน แต่พระองค์ก็เป็นหนึ่งเดียวและอย่างเดียวกัน ภัควันกฤษณะนั้น พระองค์เองได้ทรงบอกแก่พระนางราธาว่าดังนี้

                       ยถา ตวมฺจ  ตถาหมฺ จ  เภโท หิ นวโย ธรุวมฺ

                       ยถา  ขยีเร  ชวลยมฺ  ยถาคโน ทหิก สติ

                       ยถา ปริถิวยมฺ  คนฺธศจ ตถาหมฺ ตุอยี สนฺตตมฺ

          ความหมายก็คือว่า เจ้าก็เป็นอย่างเดียวกัน อย่างที่ข้าฯ เป็นอย่างแน่นอน ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเรา เพราะมีความขาวอยู่ในน้ำนม มีอำนาจการเผาไหม้อยู่ในกองไฟ และมีกลิ่นหอมอยู่ในตน ในทำนองเดียวกัน ข้าฯ ก็อยู่ในเจ้า นั่นหมายความว่าทั้งสองแยกออกจากกันไม่ได้ เพราะอำนาจที่ปรากฎของพระองค์ก็อยู่ ในทุก ๆ อณูของพระนางราธา พระองค์นั้นย่อมเป็นที่รู้จักกัน ราธารามันด้วยเหมือนกัน ราธานั้นย่อมเป็นที่รู้กันว่า ราธิกาเพราะพระนางทำการบูชาพระกฤษณะอยู่ตลอดเวลา พระนางราธาและพระกฤษณะทั้งสอง เป็นชื่อที่เป็นประโยชน์มากสำหรับมนุษยชาติ

                       รา “RA” ศพฺโท อุจรนฺธ ภกฺโต ภคฺติม มุกติม จ รติเส

                       ธา “DHA”  ศพฺโทอุจรนฺธ ธวตเยว หเร ปทมฺ

          ความหมายก็คือ ผู้ภักดีย่อมได้ความภักดีและความหลุดพ้น โดยการท่องคำว่า “RA” และผู้เข้าถึงพระบาทของพระเป็นเจ้า โดยการท่องคำว่า “DHA”  พระนางราธาได้พิจารณาเห็นว่าพระศรีกฤษณะย่อมเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเธอและในทำนองเดียวกันพระกฤษณะก็ทรงเห็นว่าพระนางราธาว่า เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของพระองค์ หญิงงามอื่น ๆ ทั้งหมด ถามพระนางราธาอย่างประหลาดว่า

                       ราเธ ตู บาร ภคินี เกาน ตปสย เกอัน

                       ตีนโลกเก โอธิปติ โสตุมหาเร อธีน

          ความหมายก็คือ เฮ ราเธ  ท่านมีโชคดีมาก  (การบูชา) ที่ท่านได้ทำส่งผลให้ พระเป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของโลกทั้งสามโลกนั้นอยู่ในการควบคุมของท่าน 


          พระนางราธาไม่มีความสนใจในความสุขสบายทางโลก ชีวิตของพระนางไม่ได้สูญเสียไปโดยพิษภัยของสิ่งที่ชั่วที่ได้รับทางอายตนะ แต่ชีวิตของพระนางเต็มไปด้วยความรักอันบริสุทธิ์ พระนางพิจารณาเห็นความรักของเธอสำหรับพระกฤษณะนั้นว่ายิ่งใหญ่กว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดอื่น ยิ่งใหญ่กว่าทรัพย์สมบัติของโลกทั้งสาม

เรื่องราวดังต่อไปนี้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงความจริงดังต่อไปนี้

          ครั้งหนึ่ง  ภัควันกฤษณะ อุทานนามของพระนางราธาด้วยความภักดีที่เข้มข้นมากซ้ำแล้วซ้ำเล่า เมื่อได้เห็นการอุทานของพระกฤษณะอันนี้ ราชินีทั้งหลายเช่นพระนางรุกมณี และราชินีอื่น ๆ ก็กลับอิจฉาริษยาพระนางราธาอย่างมาก และถามพระกฤษณะว่า พระนางราธามีคุณสมบัติอะไรเป็นพิเศษหรือที่ทำให้พระองค์ไม่สนพระทัยต่อพวกเรา แต่พระองค์กลับหมกมุ่นอยู่ในพระนางราธา พระกฤษณะ ทรงบอกให้พวกราชินีเหล่านั้นทราบว่า พระองค์จะทรงตอบคำถามนี้ในเวลาอันควร หลังจากนั้น พระองค์ทรงประชวรปวดพระนาภีอย่างแรงมาก  หลังจากได้ทำการรักษาหลาย ๆ ครั้ง อาการก็ไม่ดีขึ้น ทันใดนั้น ฤาษีนารอดก็มาเยี่ยมพระองค์ และราชินีทั้งหมดก็ทรงถามพระองค์ว่าจะทำการรักษาพระองคให้หายจากความเจ็บปวดได้อย่างไรหรือ  พระองค์ทรงตอบว่า การรักษาโรคนี้ง่ายมาก บุคคลผู้มีความรักในพระกฤษณะมากที่สุด ควรนำเอาเมล็ดทรายที่ใต้เท้าของเขาหรือเธอที่เหยียบแล้วนั้น และเอาทรายเมล็ดเดียวกันนั้นใส่ลงไปในน้ำ และให้พระกฤษณะเสวย และความเจ็บปวดก็จะหายไป แต่บุคคลนั้น (ผู้มีความรักในพระกฤษณะมากที่สุด) จะต้องไปตกนรกอย่างน้อยหนึ่งกัลป์ ราชินีทั้งหมดมีความกลัวที่จะไปตกนรก จึงพยายามที่หลีกเลี่ยงการรักษาพยาบาลเช่นนั้น โดยการให้คำแนะนำของพระกฤษณะ ฤาษีนารอดไปหาพระนางราธา 


          เมื่อได้ทราบการป่วยของพระกฤษณะ พระนางราธาก็กระวนกระวายพระทัยเป็นอย่างมาก เหมือนปลิงที่ปราศจากน้ำ แต่เมื่อได้ยินฤาษีนารอดแนะนำเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พระนางก็ตรัสขึ้นทันทีว่า ถ้าเพียงแต่เอาทรายที่สัมผัสกับเท้าของฉัน พระองค์ทรงหายจากการประชวร แล้วดิฉันตั้งใจที่จะไปตกนรกโดยไม่จำเป็นที่จะพูดถึงเพียงกัลป์เดียวเท่านั้น แต่ฉันไม่สามารถจะทนดูให้พระกฤษณะทรงได้รับความเจ็บปวดต่อไปได้ ทันทีนั้นพระนางก็เอาทรายที่สัมผัสด้วยบาทาของพระนางใส่ลงไปในน้ำ และมอบให้ฤาษีนารอดนำไปทูลถวายพระกฤษณะ เมื่อพระกฤษณะทรงเสวยน้ำนั้นแล้ว ความเจ็บปวดก็หายไปทันที ภัควันกฤษณะทรงบอกแก่ราชินีทั้งหมดเหล่านั้นถึงเหตุผลที่พระองค์ทรงนึกถึงพระนางราธาอยู่ตลอดเวลา เพราะพระนางไม่สนใจที่จะไปตกนรก ทั้งพระนางก็ไม่ต้องการความสุขสบายใจในทางโลก พระนางต้องการฉันเพียงผู้เดียวเท่านั้น พระนางมีพระทัยแน่วแน่อยู่ที่ฉัน และท่องนามของฉันอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ฉันจึงจำเป็นต้องตอบแทน และระลึกนึกถึงชื่อของพระนางตลอดเวลาเช่นกัน เมื่อได้ทราบเรื่องราวนี้แล้ว ราชินีทั้งหมดก็รู้สึกละอายใจ

          พระนางราธามีความรักในพระกฤษณะอย่างรุนแรงมากเหมือนคนบ้า การที่พระนางรักอย่างรุนแรงในพระกฤษณะ บางครั้งพระนางตะโกนออกมาดัง ๆ ว่า โอที่รัก โอที่รัก หรือบางครั้ง พระนางเต้นรำเหมือนนกยูงรำแพน บางครั้งพระนางทุรนทุรายเหมือนกับปลาที่ปราศจากน้ำ เพราะความรักอันบริสุทธิ์ของพระองค์ พระนางราธาจึงเป็นหัวข้อเรื่องอันสำคัญที่นักกวีทั้งหลาย นักศิลปินหรือผู้คงแก่เรียนทางวรรณคดีนำมากล่าวถึง 


          เมื่อพระนางหลุดพ้นจากความอยากได้ทางโลกทั้งหมดแล้ว พระนางก็ต้องการพระกฤษณะเพียงผู้เดียวเท่านั้น เมื่อมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิด และมีความรักแด่พระองค์ผู้เดียวมากยิ่งกว่าชีวิตของพระนางเอง พระนางไม่มีความประสงค์ที่จะกลับมาเป็นพระชายาของพระองค์  หรือต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดอื่นอีกจากพระองค์ เว้นเสียแต่พระองค์เองผู้เดียวเท่านั้น เพราะการเสียสละปราศจากความเห็นแก่ตัว และการมอบกายและถวายใจอย่างสมบูรณ์แบบของพระนาง พระนางราธาจึงได้รับการกราบไหว้บูชา พร้อมกับพระกฤษณะเสมอ และไม่มีชายาองค์หนึ่งองค์ใดอีก พระรูปของพระกฤษณะกับพระนางราธา ย่อมเป็นการสอนให้เรารู้ว่า ผู้ภักดีทั้งหลายเหล่านี้ ผู้กราบไหว้บูชาพระเป็นเจ้า เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขความสบายทางโลก พระองค์ย่อมประทานสิ่งอย่างเดียวกัน (ตามที่เขาต้องการ) แต่บุคคลทั้งหลายเหล่านั้น ผู้มีความ
ประสงค์เพื่อการเข้าถึงพระเป็นเจ้า พระองค์ย่อมจัดการให้พวกเขาได้สิ่งที่ประสงค์ตลอดไป และประทานสถานที่เท่าเทียมกับพระองค์แก่พวกเขา

จาก
ศรีมณเฑียร  ทรรศน์
ขอขอบคุณ
สมาคมฮินดูสมาช

Comment

Comment:

Tweet

#18 By รัก (134.196.96.234|134.196.96.234) on 2015-04-29 17:36

พระกฤษณะและพระแม่ราธาจะอยู่ในใจเราตลอดไป.....ไม่ว่าเราจะอยู่ในที่ใดก็ตาม

#17 By ธนภรณ์ (134.196.96.234|134.196.96.234) on 2015-04-29 17:33

open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile

#16 By (223.204.102.221|223.204.102.221) on 2015-03-28 16:21

 

#15 By (223.207.105.149|223.207.105.149) on 2014-10-28 19:04

อ่านแล้วซึ้งค่ะ...คุณค่าของความรัก เสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว...*-*...

#14 By บงกช (49.49.73.59) on 2011-11-23 09:53

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง ไครก็ได้ช่วยตอบที

#13 By (111.84.228.64) on 2010-10-12 09:59

พระแม่แห่งความรัก

#12 By (61.19.97.74) on 2010-06-28 15:09

จิงงงง

#11 By (61.19.97.74) on 2010-06-28 15:09

ผมยากจะบอกทุกๆคนว่าความจริงเเล้วพระกฤษณะท่านเป็นตำรวจสววค์

#10 By wwwww (124.121.129.178) on 2010-02-20 23:17

นางมีสามีอยู่แล้วนิ นายอายัณโฆษ

พูดตรงๆ ผมเคยอ่านเรื่องชีวิตวัยเด็กของพระกฤษณะ ไม่มีอะไรเด่นๆ หรือคุณธรรมให้เห็นชัดเจน

และนางราธาอยู่ในห้อง พระกฤษณะแอบเข้าห้อง จนนายอายัณโฆษสามีนางเข้ามา พระกฤษณะเลยแปลงร่างเป็นเทวรูปเจ้าแม่กาลี สามีจึงหมดสงสัยและระแวง

การผิดภรรยาคนอื่น มันก็ผิดชัดเจน

และภรรยาที่ไม่ซื่อตรงต่อสามี ไม่ใช่เรื่องน่ายินดีเท่าไรนัก

อยากให้อธิบายเรื่องนี้หน่อย ว่ามันเป็นปริศนาธรรมอะไรรึเปล่า

#9 By ... (125.25.4.175) on 2009-12-07 14:00

เป็นความรักที่ไม่มีวันพรากจากกันจริงๆค่ะ ความรักที่เป็นนิรันดร ตลอดไป รักในพระแม่ราธา ที่สุดเลยค่ะ โอมศานติ

#8 By RaTha C (58.64.105.42) on 2009-11-08 02:57

เราอ่านเเล้วซึ้งมากเลย ขออนุญาติเอาไปบันทึกในบล็อคนะคะ

#7 By ไอช่า (124.122.123.192) on 2009-07-30 23:24

ขอไปลงใน สิ่งที่สนในใน Hi5 ด้วยนะคะ

#6 By ก้อย (112.142.116.17) on 2009-05-29 19:22

#5 By พรทิพย์ (115.67.37.236) on 2009-03-06 22:15

#4 By (115.67.37.236) on 2009-03-06 22:15

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาความรักที่แท้จริง
ด้วยการสวดภาวนามหามนต์คุณเชื่อไหมว่าจะเจอรักแท้และจะยังทำให้เราอยู่อย่างมีความสุขบนโลกแห่งความปั่นป่วนในปัจจุบัน
ถ้าสนใจเจอกัน.....
ทุกวันจันทร์ที ข้างม.เอแบค บ้านเลขที่126/92
ม.ศิคริน รามคำแหง24/30
โทร.o87-352-5508,086-601-7491open-mounthed smile

#3 By สาวกคริชณะ (124.120.150.120) on 2009-02-04 18:55

ขอเอาไปลงบอร์ฺดหน่อยนะคะ
อ้างอิง ทำลิงค์ให้เรียบร้อยค่ะ ขอบคุณมาก

#2 By Mehndi (124.121.229.178) on 2008-08-22 19:19

ขอพระองค์ทรงเป็นพลังให้ตัวเรานั้นพบแต่สิ่งที่สมหวังดั่งที่ใจได้นึกถึง

#1 By เอก (203.157.32.22) on 2008-06-06 16:06